Chinese | English  
Address: Tianjin University 92 Weijin Road Nankai District Tianjin 300072 P.R. China